2024 Liepos 15 08:23:55
image Navigacija image
image image
image Įvykiai image
Pr A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
image image
image Kontaktai image
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

Adresas: Ramučių g. 5, LT-85159 Naujoji Akmenė

Elektroninis paštas: ramuciu.mokykla@akmene.lt

Telefonas: (8 425) 56 853
Faksas: (8 425) 56 961
image image
image Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka image
Į Naujosios Akmenės Ramučių gimnaziją mokytis priimami mokiniai vadovaujantis Akmenės rajono  savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T-87 (E)  „Dėl priėmimo į Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija, 2014 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V- 466 redakcija,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.
1. Asmenys į gimnaziją mokytis priimami pagal pagrindinio ugdymo II dalies (I-II gimnazijos  klasės), vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasės) programas.
2. Mokytis į gimnaziją priimami asmenys nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.
3. Atvykęs asmuo nukreipiamas į tą klasę, kurioje mažiausiai mokinių ir atsižvelgiama į dėstomas užsienio kalbas.
4. Asmuo, pageidaujantis mokytis, gimnazijos vadovui teikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.
5. Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai (toliau – ankstesnėje mokykloje). Mokinys, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje gimnazijoje, gimnazijos  vadovui teikia tik prašymą.
6. Asmuo pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas pateikęs pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pagrindinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.
7. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi, kurioje nurodomi sutarties šalių įsipareigojimai, mokymosi programa, jos baigimo forma, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
7.1. Mokymo sutartis sudaroma naujai atvykusio mokytis asmens ar mokinio, pradedančio mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui. Mokymo sutartis laikino mokinio išvykimo gydytis ir mokytis arba mokytis pagal tarptautinę mokinių mobilumo (judumo), mainų programą, nenutraukiama.
7.2. Mokymo sutartį pasirašo gimnazijos vadovas ir prašymą pateikęs asmuo.
7.3. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale. Vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka gimnazijoje. Mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai, pažymos apie mokymosi pasiekimus mokykloje ir kita su mokinio ugdymu susijusi informacija kaupiama gimnazijoje. Mokiniui išvykus iš gimnazijos, jo dokumentai lieka gimnazijoje. Pagal gimnazijos, kurioje mokinys tęsia mokymąsi, prašymą pateikiamos prašomų su mokinio ugdymu susijusių dokumentų, esančių ankstesnėje mokykloje, kopijos.
7.4. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre, nurodoma pirmoji mokinio mokymosi diena.


 
imageimage